Demos
Ju Jutsu Do - Demo bei der NRW-Expo-Tour Ju Jutsu Do - Demo bei der NRW-Expo-Tour im Deutschen Sportmuseum in Köln am 03.09.2000
Ju Jutsu Do - Demo bei der HSP-Show an der Spoho Ju Jutsu Do - Demo bei der Hochschulsport-Show an der Deutschen Sporthochschule Köln am 16.11.2000
back to Ju Jutsu Do